کلمه جو
صفحه اصلی

حدیث متصل

فرهنگ فارسی

حدیثی که زنجیره و سند روایت آن متصل و غیر مقطوع باشد

لغت نامه دهخدا

حدیث متصل. [ ح َ ث ِ م ُت ْ ت َ ص ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حدیثی که زنجیره سند روایت آن متصل و غیرمقطوع باشد. یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن است. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و حدیث شود.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حدیث متصل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث است. در مورد حدیث متصل تعریفات مختلفی شده است.
اقسام حدیث به اعتبار سند زیاد است و یکی از آنها، حدیث متصل است.
تعریف های اصطلاح
برای این اصطلاح چند معنا با تفاوت های اندک نقل کرده اند که عبارتند از:
← تعریف اول
در اطلاق نام حدیث متصل بر حدیث موقوف بر تابعی اختلاف است و این اختلاف در صورتی است که بخواهیم حدیث متصل را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بر آن اطلاق کنیم و الا اگر حدیث متصل را مقید نماییم مثلاً بگوییم: «حدیث متصل به سعید بن مسیب» مسلماً هیچ اشکالی و اختلافی در این نام گذاری نخواهد بود و بلکه مورد اتفاق همه است. شاید دلیل قائلین به عدم جواز، این باشد که حدیث موقوف بر تابعی، مقطوع نامیده می شود و چنان چه آن را متصل هم بنامند لازم می آید که یک شی متصف به دو وصف متضاد شود.
نسبت حدیث متصل و مرفوع
...


کلمات دیگر: