کلمه جو
صفحه اصلی

خودپادتن

فرهنگ فارسی

پادتنی که سامانۀ ایمنی علیه پادگن‌های پروتئین‌های خودش تولید می‌کند


فرهنگستان زبان و ادب

{autoantibody} [زیست شناسی-پروتگان شناسی] پادتنی که سامانۀ ایمنی علیه پادگن های پروتئین های خودش تولید می کند


کلمات دیگر: