کلمه جو
صفحه اصلی

جوی تراز

فرهنگ فارسی

جویی که برای جلوگیری از رَواناب و فرسایش خاک در جهت خلاف شیب زمین احداث می‌شود


فرهنگستان زبان و ادب

{contour furrow} [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] جویی که برای جلوگیری از رَواناب و فرسایش خاک در جهت خلاف شیب زمین احداث می شود


کلمات دیگر: