کلمه جو
صفحه اصلی

خواب زده


مترادف خواب زده : خواب آلود، خواب آلوده، خوابناک

فرهنگ فارسی

خواب آلوده خوابناک

لغت نامه دهخدا

خواب زده. [ خوا / خا زَ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) خواب آلوده. خوابناک. خوابدار. خواب گرفته. || خفته. خواب برده. خواب رفته :
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده.
حافظ.

پیشنهاد کاربران

هوالعلیم

خواب زده : گرفتار و دربند خواب ؛ اسیر خواب. . . .


کلمات دیگر: