کلمه جو
صفحه اصلی

اغندن

فرهنگ معین

( آغندن ) (غَ دَ ) (مص م . ) آکندن .

لغت نامه دهخدا

( آغندن ) آغندن. [ غ َ دَ ] ( مص ) آکندن.

آغندن. [ غ ُ دَ ] ( مص ) تر نهادن. خیساندن.

فرهنگ عمید

( آغندن ) آگندن، آکندن، انباشتن، پر کردن چیزی به زور.

پیشنهاد کاربران

آگندن و آلودن ( آ )


کلمات دیگر: