کلمه جو
صفحه اصلی

خرمرد رند

فرهنگ فارسی

احمقی که کار زیرکان کردن خواهد و از عهده نیاید ریش گاو .

لغت نامه دهخدا

خرمرد رند. [ خ َ م َ دِ رِ] ( اِ مرکب ) احمقی که کار زیرکان کردن خواهد و از عهده نیاید. ریش گاو. زیرک سار. ( یادداشت بخط مؤلف ).

پیشنهاد کاربران

هوالعلیم

خَر مردِ رِند : آدم نادانی که میخواهد زرنگی کند ولی راهکارش را نمیداند

دغل

آدم فرصت طلب


کلمات دیگر: