کلمه جو
صفحه اصلی

فراق کشیده

فرهنگ فارسی

( صفت ) هجران کشیده تحمل فراق کرده .

لغت نامه دهخدا

فراق کشیده. [ف ِ / ف َ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) هجران کشیده. جدایی دیده. تحمل فراق کرده. رجوع به فراق کشیدن شود.


کلمات دیگر: