کلمه جو
صفحه اصلی

فرج تبریزی

فرهنگ فارسی

بابا فرج تبریزی معاصر فقیه زاهد بود . به مقبره کحیل مدفون است .

لغت نامه دهخدا

فرج تبریزی. [ ف َ رَ ج ِ ت َ] ( اِخ ) بابافرج تبریزی معاصر فقیه زاهد بود. به مقبره کحیل مدفون است. ( تاریخ گزیده حمداﷲ مستوفی چ لندن ص 788 ). با توجه به اینکه فقیه زاهد تبریزی در 572 هَ.ق. درگذشته است فرج تبریزی را نیز باید از مشایخ قرن ششم دانست. رجوع به مأخذ و بابافرج شود.


کلمات دیگر: