کلمه جو
صفحه اصلی

صعود حاملی

فرهنگ فارسی

بودن کوکب است درنطاق سیم و چهارم حامل

لغت نامه دهخدا

صعود حاملی. [ ص ُ دِ م ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بودن کوکب است در نطاق سوم و چهارم حامل.


کلمات دیگر: