کلمه جو
صفحه اصلی

زبد العصافیر

فرهنگ فارسی

( اسم ) یکی از گونه های اشنان است که بنام اشنان سفید موسوم است .
اشنان سپید

لغت نامه دهخدا

زبدالعصافیر. [ زَ ب َ دُل ْ ع َ ] ( ع اِ مرکب ) اشنان سپید. ( ذخیره خوارزمشاهی ).


کلمات دیگر: