کلمه جو
صفحه اصلی

سال زمستان

فرهنگ فارسی

قصبه ایست در قندهار

لغت نامه دهخدا

سال زمستان. [ زِ م ِ ] ( اِخ ) قصبه ای است در قندهار . ( تاریخ شاهی چ کلکته ص 168 ).


کلمات دیگر: