کلمه جو
صفحه اصلی

مشکوک شدن


مترادف مشکوک شدن : ظنین شدن، بدگمان شدن، تردید کردن، مرددشدن

فارسی به انگلیسی

suspect

مترادف و متضاد

ظنین شدن، بدگمان شدن


تردید کردن، مرددشدن


۱. ظنین شدن، بدگمان شدن
۲. تردید کردن، مرددشدنکلمات دیگر: