کلمه جو
صفحه اصلی

اهانت امیز


مترادف اهانت امیز : ( اهانت آمیز ) اهانت بار، خفت بار، موهن، وهن آمیز، نیشدار

متضاد اهانت امیز : ( اهانت آمیز ) احترام آمیز

فارسی به انگلیسی

insolent, contemptuous, shameful, outrageous

فارسی به عربی

محتقر

مترادف و متضاد

contemptuous (صفت)
قابل تحقیر، اهانت امیز، تحقیر امیز

sniffy (صفت)
مغرور، اهانت امیز، اظهار تنفر کننده، فن فن کننده

پیشنهاد کاربران

Scornful ( صفت )

وهن آور


کلمات دیگر: