کلمه جو
صفحه اصلی

جالب توجه


برابر پارسی : نگریستنی

فارسی به انگلیسی

extraordinary, eye-catcher, interesting, noteworthy, remarkable, singular, some

interesting


extraordinary, eye-catcher, interesting, noteworthy, remarkable, singular


فارسی به عربی

بارز , بحیویة , تحرری , رائع

مترادف و متضاد

yummy (صفت)
جالب، زیبا، لذیذ، خوش مزه، جالب توجه

liberal (صفت)
وافر، سخی، روشن فکر، ازاده، زیاد، دارای سعه نظر، نظر بلند، جالب توجه، ازادی خواه، معتدل

lively (صفت)
با روح، زنده، سرزنده، سبک، جالب توجه، با سرور وشعف

remarkable (صفت)
خیلی خوب، عالی، قابل توجه، جالب توجه

notable (صفت)
قابل توجه، جالب توجه، چیز برجسته

unco (صفت)
غیر عادی، بسیار، عجیب، مرموز، خارق العاده، ناشناس، جالب توجه

فرهنگ فارسی ساره

نگریستن


پیشنهاد کاربران

سمپاتیک

پرگرایش

گیرا مند

افزون بر نگریستنی، برابرنهاد پارسی ( جالب توجه ) ، ( اَندَر اَستیک ) می باشد. برگرفته از نسک بنیادهای منطق نگریک ترگویه ای از شمس الدین ادیب سلطانی. برای نمونه: فلان چیز برای ما جالب توجه است= فلان چیز برای ما اَندر اَستیک می باشد.

معتنابه


کلمات دیگر: