کلمه جو
صفحه اصلی

ثمر بخش


مترادف ثمر بخش : اثربخش، عامل، کارگر، موثر

متضاد ثمر بخش : بی اثر

برابر پارسی : سودآور، سودمند

فارسی به انگلیسی

fruitful, useful, effective, effectual, efficacious, productive, profitable, fruitfull, useful, fruitful

مترادف و متضاد

parturient (صفت)
بارور، ثمر بخش، بچه آور، بچه زا، کثیر الاولاد

فرهنگ فارسی ساره

سودآور، سودمندکلمات دیگر: