کلمه جو
صفحه اصلی

طواف عمره

فرهنگ فارسی

گرد خانه کعبه گشتن هفت بار است بشرایط مخصوص و آن یکی از اعمال عمره است .

لغت نامه دهخدا

طواف عمره. [ طَ ف ِ ع ُ رَ / رِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) گرد خانه کعبه گشتن هفت بار است بشرایط مخصوص و آن یکی از اعمال عمره است. رجوع به حج و عمره و طواف شود.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] طواف عمره ،طواف واجب خانه خداست که در ضمن انجام مناسک عمره انجام می شود. عمره تمتع یک طواف واجب دارد به نام طواف زیارت. عمره مفرده دو طواف واجب دارد،یکی به نام طواف زیارت و دیگری به نام طواف نساء.
فرهنگنامه حج،مجتبی تونه ای،ص۶۴۳. رده های این صفحه : اقسام طواف | حج | طواف | فقه


کلمات دیگر: