کلمه جو
صفحه اصلی

نشست خودکار

فرهنگ فارسی

نشست دقیق و ایمن هواگَرد با استفاده از سامانۀ واپایش پرواز خودکار


فرهنگستان زبان و ادب

{automatic landing} [حمل ونقل هوایی] نشست دقیق و ایمن هواگَرد با استفاده از سامانۀ واپایش پرواز خودکار


کلمات دیگر: