کلمه جو
صفحه اصلی

ویژه مقدار

فرهنگ فارسی

برای تبدیل خطی T بر روی فضای بُرداری V، نرده‌ای مانند λ که به ازای بُردار ناصفری از V مانند TV= λ v ،v


فرهنگستان زبان و ادب

{eigenvalue, characteristic value, characteristic root, characteristic number} [ریاضی] برای تبدیل خطی T بر روی فضای بُرداری V، نرده ای مانند λ که به ازای بُردار ناصفری از V مانند TV= λ v ،v


کلمات دیگر: