کلمه جو
صفحه اصلی

انگشت گذاری

فرهنگ فارسی

نظام تخصیص اعداد یا دیگر نمادها به هریک از انگشتان دست در نت‌نویسی به‌نحوی‌که مشخص شود هر نت با کدام انگشت نواخته می‌شود


دانشنامه آزاد فارسی

انگشت گذاری (fingering)
در موسیقی، نت نویسی ای که نوازنده را برای استفاده از انگشت های خود جهت نواختن نت های مشخص راهنمایی می کند. در نت نویسی ویژۀ سازهای کلاویه دار، عدد ۱ مبیّن انگشت شست است، عدد ۲ نشان دهندۀ انگشت اشاره، و به همین ترتیب در موسیقی زهی ارکستری، عدد ۱ نشان دهندۀ انگشت اشاره است، عدد ۲ نمایشگر انگشت میانی، و به همین ترتیب تا آخر.

فرهنگستان زبان و ادب

{fingering} [موسیقی] نظام تخصیص اعداد یا دیگر نمادها به هریک از انگشتان دست در نت نویسی به نحوی که مشخص شود هر نت با کدام انگشت نواخته می شود


کلمات دیگر: