کلمه جو
صفحه اصلی

خواب یافتن

فرهنگ فارسی

خوابیدن بخواب شدن

لغت نامه دهخدا

خواب یافتن. [ خوا / خات َ ] ( مص مرکب ) خوابیدن. بخواب شدن. در خواب شدن.


کلمات دیگر: