کلمه جو
صفحه اصلی

داسه زدایی

فرهنگ فارسی

حذف داسه یا ریشک متـ . ریشک‌زدایی


فرهنگستان زبان و ادب

{debeard} [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] حذف داسه یا ریشک متـ . ریشک زدایی


کلمات دیگر: