کلمه جو
صفحه اصلی

لنت

فارسی به انگلیسی

lining, lent, lining [from french lint or russian lenta]

lining [from French lint or Russian lenta]


مترادف و متضاد

lining (اسم)
خط کشی، لنت، تودوزی، استر، استر دوزی

فرهنگ فارسی

نوار، پارچه زخم بندی
(اسم ) ۱- پارچه ای غیر قابل نفوذ که سقف اتومبیلهای بارکش و محوطه ای را که در آن انواع کالا و میوه ریخته اند پوشانند تا از باران و گرد و غبار محفوظ مانند . ۲- نواری چسبان که بردو سر سیم برق - که برهم نهاده و پیوسته باشند - پیچند .۳- نواری است از جنس فیبر که بصورت دو قسمت هلالی شکل در کاس. لنت ( محل ترمز در چرخها ) قرار دارد و پس از فشار دادن پدال ترمز این دونیم هلال بجدار کاس. لنت می چسبد و بر اثر اصطکاک اتومبیل متوقف می گردد .

فرهنگ معین

(لِ ) [ روس . ] (اِ. ) نوار.

لغت نامه دهخدا

لنت. [ ل ِ ] ( روسی یا انگلیسی ، اِ ) نواری چسبان که بر دو سر سیم برق که برهم نهاده و پیوسته باشند پیچند پوشش را یا فیبری که در اتومبیل میان صفحات مختلفه فلزی یا گرداگرد صفحات فلزی قرار دهند جلوگیری از اتصال را. یا نواری از پارچه زفت که در اتومبیل ها در محل اتصال دو فلزکوبند جلوگیری صوت را، چون دورادور درها و غیرها.

فرهنگ عمید

۱. نواری که در اتومبیل در کاسۀ لنت در محل ترمز چرخ ها در دو قسمت هلالی شکل قرار دارد و با فشار دادن پدال ترمز به جدار کاسۀ لنت می چسبد و اتومبیل می ایستد.
۲. پارچه ای که برای محافظت از بار روی ماشین می کشند.

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی لِنتَ: نرم خوی شدی
ریشه کلمه:
لین (۵ بار)

نرمی. راغب گوید: در اجسام بکار رود و در خُلق و معانی به طور استعاره. . در اثر رحمت خدا به آنها نرم و ملایم شدی . برای داود آهن را نرم کردیم. . در المیزان گوید: معنی سکون به تلین تضمین گردیده لذا با «اِلی» متعدی شده است یعنی: پوستهای آنانکه از خدایشان می‏ترسند میلرزد سپس پوستها و دلهایشان بیاد خدا آرام می‏گیرد، (قول خدا را قبول کرده و بدان دل می‏بندند). * . لینه درخت خرما است به قولی آن از لین است وبه جهت نرمی میوه‏اش آن را لینه گفته‏اند (مجمع) راغب گوید: نَخْله ناعِمة. گویا منظور درخت بارور و دلپسند است یعنی هر نخلی که بریدید یا آنرا بر ریشه به پا گذاشتید باذن خدا بود. * . با او سخن نرم بگویند.

پیشنهاد کاربران

این واژه در جنوب کرمان به معنای لبهای کلفت و بزرگ انسان میباشد

لنت ترمز قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه است.


کلمات دیگر: