کلمه جو
صفحه اصلی

ربیعهبن وقاص

فرهنگ فارسی

از صحابه حضرت رسول ص است و ابن منده به واسطه از وی حدیثی روایت کرده ولی مولف او را تضعیف می کند .

لغت نامه دهخدا

( ربیعةبن وقاص ) ربیعةبن وقاص. [ رَ ع َ ت ِن ِ وَق ْ قا ] ( اِخ ) از صحابه حضرت رسول ( ص ) است و ابن مندة به واسطه از وی حدیثی روایت کرده ولی مؤلف الاصابة او را تضعیف میکند. ( از الاصابة ج 1 قسم 1 ).

ربیعةبن وقاص . [ رَ ع َ ت ِن ِ وَق ْ قا ] (اِخ ) از صحابه ٔ حضرت رسول (ص ) است و ابن مندة به واسطه از وی حدیثی روایت کرده ولی مؤلف الاصابة او را تضعیف میکند. (از الاصابة ج 1 قسم 1).کلمات دیگر: