کلمه جو
صفحه اصلی

سایه افکنده

فرهنگ فارسی

سایه افکنده شده

لغت نامه دهخدا

سایه افکنده. [ ی َ / ی ِ اَ ک َدَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) سایه افکنده شده :
بر و بازوی شیرو هم زور پیل
وز او سایه افکنده بر چند میل.
فردوسی.

پیشنهاد کاربران

سایه انداخته، سایه افتاده.


کلمات دیگر: