کلمه جو
صفحه اصلی

خیره گفتن

فرهنگ فارسی

بیهوده گفتن گزافه گویی کردن

لغت نامه دهخدا

خیره گفتن. [ رَ / رِ گ ُ ت َ ] ( مص مرکب ) بیهوده گفتن. گزافه گویی کردن. گزاف گفتن. نابهنجار سخن گفتن :
نرفتی جز بغفلت روزگارش
نبد جز خیره گفتن هیچ کارش.
نظامی.


کلمات دیگر: