کلمه جو
صفحه اصلی

کیوجی

فرهنگ فارسی

نام یکی از چهار پسر کیکاوس پادشاه کیانی .

لغت نامه دهخدا

کیوجی. [ ] ( اِخ ) بنابه قول حمزه اصفهانی و مسعودی پدر کی لهراسب بوده است ، اما ابوریحان کیاوخان ضبط کرده است ( مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف معین ، متن و حاشیه ص 322 ).


کلمات دیگر: