کلمه جو
صفحه اصلی

بزرگ خلقت

فرهنگ فارسی

بزرگ آفرینش ابلد .

لغت نامه دهخدا

بزرگ خلقت. [ ب ُ زُ خ ِ ق َ ] ( ص مرکب ) بزرگ آفرینش. اَبلد. ( یادداشت بخط دهخدا ).


کلمات دیگر: