کلمه جو
صفحه اصلی

واصل گردانیدن

فرهنگ فارسی

رسانیدن واصل کردن بردن .

لغت نامه دهخدا

واصل گردانیدن. [ ص ِ گ َ دَ ] ( مص مرکب ) رسانیدن. واصل کردن. بردن : ملائکه ملاقات نمایند با آن امام دردهید بشارت او را به آمرزش ، واصل گردانید به او تحفه های کرامت را. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 311 ).


کلمات دیگر: