کلمه جو
صفحه اصلی

لام رده

فرهنگ فارسی

صفحه شیشه بطول و عرض ۲۶ ۷۶ میلیمتر که اطراف آن سمباده باشد و از ابزارهایی است که برای عملیات میکروسکپی بکار میرود

لغت نامه دهخدا

لام رده. [ رُ دِ ] ( فرانسوی ، اِ ) صفحه ای شیشه ای بطول و عرض 76*26 میلیمتر که اطراف آن سمباده ای باشد و از ابزارهایی است که برای عملیات میکروسکپی بکار است. ( گیاه شناسی ثابتی ص 12 ).


کلمات دیگر: