کلمه جو
صفحه اصلی

حطابه

فرهنگ فارسی

تانیث حطاب هیزم کشان

لغت نامه دهخدا

( حطابة ) حطابة. [ ح َطْ طا ب َ ] ( ع ص ) تأنیث حطاب : ناقة حطابة. || هیزم فرازآورندگان. ( مهذب الاسماء ). هیزم کشان. ( منتهی الارب ).

حطابة. [ ح َطْ طا ب َ ] (ع ص ) تأنیث حطاب : ناقة حطابة. || هیزم فرازآورندگان . (مهذب الاسماء). هیزم کشان . (منتهی الارب ).کلمات دیگر: