کلمه جو
صفحه اصلی

پیپ کشیدن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) استعمال پیپ چپق کشیدن .

لغت نامه دهخدا

پیپ کشیدن. [ ک َ / ک ِ دَ ] ( مص مرکب ) چپق کشیدن. استعمال پیپ ، و آن نوعی چپق ظریف خُرد است.


کلمات دیگر: