کلمه جو
صفحه اصلی

گردۀ ریشه

فرهنگ فارسی

گُردۀ جوش در طرفی غیر از طرف رویۀ جوش


فرهنگستان زبان و ادب

{root reinforcement} [جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب] گُردۀ جوش در طرفی غیر از طرف رویۀ جوش


کلمات دیگر: