کلمه جو
صفحه اصلی

سرایند

فرهنگ فارسی

بخشی از متن که قبل از بدنۀ اصلی پیام الکترونیکی ظاهر می‌شود


دانشنامه عمومی

سرآیند. واژهٔ سرآیند (به انگلیسی: Header) می تواند اشاره کند به:
سرآیند (رایانه)، اطلاعاتی در ابتدای یک بلوک از داده ها
سرآیندهای پروتکل انتقال ابرمتن
سرآیندهای پست الکترونیک
فایل سرآیند، فایل متنی در برنامه نویسی (به ویژه در زبان سی و سی++)
سرآیند صفحه در صفحات کتاب ها و مقالات

پیشنهاد کاربران

در نگارش در نرم افزار "ورد"، آنچه در بالای صفحه آمده و از متن اصلی جدا باشد، ( به انگلیسی :header )


کلمات دیگر: