کلمه جو
صفحه اصلی

غریزی


مترادف غریزی : جبلی، ذاتی، طبیعی، فطری

فارسی به انگلیسی

instinctive, natural, inborn, instinctual, primeval, untaught, visceral

instinctive, natural


inborn, instinctive, instinctual, primeval, untaught, visceral


فارسی به عربی

طبیعی , فطری

عربی به فارسی

درون زاد , نهادي , موروثي , جبلي (جابعللي) , ذاتي , فطري


مترادف و متضاد

innate (صفت)
اصلی، چسبنده، ذاتی، داخلی، طبیعی، درونی، درون زاد، لاینفک، جبلی، فطری، غریزی، مادرزاد

natural (صفت)
ساده، ذاتی، بدیهی، دیوانه، طبیعی، نهادی، عادی، خلقی، جبلی، قهری، فطری، غریزی، سرشتی، استعداد ذاتی

inbred (صفت)
ذاتی، جبلی، فطری، غریزی

instinctive (صفت)
غریزی

جبلی، ذاتی، طبیعی، فطری


فرهنگ فارسی

۱ - منسوب به غریزه ۲ - طبیعی ذاتی جبلی فطری. یا حرارت غریزی. حرارت طبیعی که در عروق بدن توام با خون وجود دارد .

فرهنگ معین

(غَ ) [ ع . ] (ص نسب . ) ذاتی .

لغت نامه دهخدا

غریزی. [ غ َ ] ( ع ص نسبی ) منسوب به غریزة. رجوع به غریزه شود. طبیعی چه غریزه به معنی طبیعت است. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). ذاتی. جبلی. فطری. خِلْقی. نهادی. سرشتی. مقابل مکتسب :
گو فرازآیند و شعر اوستادم بشنوند
تا غریزی روضه بینند و طبیعی نسترن.
منوچهری.
فتنه شدی و بی دین بر آتش غریزی
آتش پرست گشتی چون مرد زردهشتی.
ناصرخسرو.
و هرکه از فیض آسمانی و عقل غریزی بهره مند شد... آرزوهای دنیا بیابد و در آخرت نیکبخت گردد. ( کلیله و دمنه ). و این دو نوع است : یکی غریزی... و دوم مکتسب. ( کلیله و دمنه ).
- حرارت غریزی یا آتش غریزی ؛ حرارت طبیعی.( ناظم الاطباء ). حرارت اصلی. حرارتی است که در عروق بدن توأم با خون جریان می کند : شراب... طعام را هضم کند و حرارت اصلی یعنی حرارت غریزی را بیفزاید. ( نوروزنامه ).
چو نیافت جان عطار اثری ز ذوق عشقت
بفروخت ز اشتیاقت ز دل آتش غریزی.
عطار.

فرهنگ عمید

۱. از روی غریزه، طبیعی: واکنش غریزی.
۲. ذاتی، فطری: هوش غریزی.
* غریزۀ جنسی: غریزۀ اطفای شهوت که سبب تولید نسل است.

۱. از روی غریزه؛ طبیعی: واکنش غریزی.
۲. ذاتی؛ فطری: هوش غریزی.
⟨ غریزۀ جنسی: غریزۀ اطفای شهوت که سبب تولید نسل است.


پیشنهاد کاربران

زی رانه ایکلمات دیگر: