کلمه جو
صفحه اصلی

غیر از


مترادف غیر از : به جز، سوا

برابر پارسی : به جز، جزاین

فارسی به انگلیسی

except

except, save, with the exception of, other than


فارسی به عربی

ماعدا , من

مترادف و متضاد

besides (حرف اضافه)
غیر، غیر از، سوا، سوای، از جلو

except (حرف اضافه)
غیر، غیر از، بجز، سوای، جز، باستثنای

abs- (پیشوند)
از، دور از، غیر از

پیشنهاد کاربران

افزون بر

به استثناء

نه مگر = به جز ، غیر از

not to speak of

الا . . .


کلمات دیگر: