کلمه جو
صفحه اصلی

استیفاق

فرهنگ فارسی

توفیق خواستن

لغت نامه دهخدا

استیفاق. [ اِ ] ( ع مص ) توفیق خواستن. ( تاج المصادربیهقی ) ( زوزنی ). توفیق خواستن از خدای. توفیق جستن.( منتهی الارب ). || بر صواب بودن در حجت.


کلمات دیگر: