کلمه جو
صفحه اصلی

مقام گردانی

فرهنگ فارسی

تغییر مقام یک قطعه به مقام دیگر


فرهنگستان زبان و ادب

{modulation} [موسیقی] تغییر مقام یک قطعه به مقام دیگر


کلمات دیگر: