کلمه جو
صفحه اصلی

بزرگ سرخرگی

فرهنگ فارسی

مربوط به بزرگ‌سرخرگ/ آئورت متـ . آئورتی


فرهنگستان زبان و ادب

{aortic} [زیست شناسی] مربوط به بزرگ سرخرگ/ آئورت متـ . آئورتی


کلمات دیگر: