کلمه جو
صفحه اصلی

برون ریزی

فارسی به انگلیسی

ebullition, issue

فرهنگ فارسی

فرایند بیرون ریختن گدازه


دانشنامه عمومی

برون ریزی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
برون ریزی (فیزیولوژی)
برون ریزی (روان شناسی)

فرهنگستان زبان و ادب

{extrusion, effusion} [زمین شناسی] فرایند بیرون ریختن گدازه


کلمات دیگر: