کلمه جو
صفحه اصلی

بولتن


برابر پارسی : گزارشنامه

فرهنگ فارسی

بیانیه رسمی، بیانیه درباره عملیات نظامی

فرهنگ معین

(بُ لْ تَ ) [ انگ . ] ( اِ. ) گزارش کوتاه چاپی (یا تکثیر شده ) رویدادها و خبرهای یک مؤسسه ، خبرنامه (فره ).

فرهنگ عمید

۱. ابلاغیۀ رسمی، بیانیۀ رسمی.
۲. بیانیه دربارۀ عملیات نظامی یا توضیح پزشکی.

پیشنهاد کاربران

گزارش نامه -

نشریه داخلی

شرحی در قابل اقدامات قبل بعد نتیجه آن برای یک رده مافوق

خبرنامه، گزاش نامه، آگهی


کلمات دیگر: