کلمه جو
صفحه اصلی

تازه درامد

فرهنگ فارسی

( تازه در آمد ) ( صفت ) نو ظهور مد نو جدید الاختراع

لغت نامه دهخدا

( تازه درآمد ) تازه درآمد. [ زَ / زِ دَ م َ ]( ن مف مرکب ) نوظهور. مد نو. نومدشده. جدیدالاختراع.

فرهنگ عمید

( تازه درآمد ) چیزی که تازه اختراع شده، نودرآمد، نوظهور.


کلمات دیگر: