کلمه جو
صفحه اصلی

چشم پوش

فرهنگ فارسی

( صفت ) کسی که اغماض کند .

لغت نامه دهخدا

چشم پوش. [ چ َ / چ ِ ] ( نف مرکب ) کسی که اغماض میکند. ( ناظم الاطباء ). رجوع به چشم پوشیدن و چشم پوشی شود.

فرهنگ عمید

ویژگی کسی که چیزی را نادیده بگیرد یا از جرم و گناه کسی درگذرد، چشم پوشنده.


کلمات دیگر: