کلمه جو
صفحه اصلی

شیشه کاری

فرهنگ فارسی

۱ - عمل و شغل شیشه گر . ۲ - ( اسم ) محل شیشه گر شیشه گر خانه .

فرهنگ عمید

۱. شغل و عمل شیشه کار.
۲. تزیین دیوار یا سقف خانه با قطعه های کوچک شیشه.


کلمات دیگر: