کلمه جو
صفحه اصلی

بر خوابگی

فرهنگ فارسی

همخوابگی مضاجعت .

لغت نامه دهخدا

برخوابگی. [ ب َ خوا / خا ب َ / ب ِ ] ( حامص مرکب ) همخوابگی. مضاجعت.


کلمات دیگر: