کلمه جو
صفحه اصلی

بوزگان

فرهنگ فارسی

شهرکی بود از نواحی نیشابور بین نیشابور و طوس و بر سر راه نیشابور به هرات مسافت آن تا نیشابور چهار منزل و تا هرات شش منزل بود .

لغت نامه دهخدا

بوزگان. ( اِخ ) رجوع به بوزجان شود.


کلمات دیگر: