کلمه جو
صفحه اصلی

تنگ توشه

فرهنگ فارسی

تنگ روزی . که سرمایه اندک دارد .

لغت نامه دهخدا

تنگ توشه. [ ت َ ش َ / ش ِ ] ( ص مرکب ) تنگ روزی. تنک روزی. که سرمایه اندک دارد. که تنگدست است :
یکی تنگ توشه بدی شوربخت
شهی دادمت افسر و تاج و تخت.
اسدی ( گرشاسبنامه ).
رجوع به تنگ و تنک و ترکیبهای آن دو شود.


کلمات دیگر: