کلمه جو
صفحه اصلی

دیو فام

فرهنگ فارسی

دیو رنگ . دیو سان .

لغت نامه دهخدا

دیوفام. [ وْ ] ( ص مرکب ) دیورنگ. دیوسان. دیومانند :
گروهی در آن دشت یأجوج نام
چو ما آدمی زاده و دیوفام.
نظامی.


کلمات دیگر: