کلمه جو
صفحه اصلی

شاتیون

فرهنگ فارسی

کنگره ای که از ۵ فوریه تا ۱۸ مارس ۱۸۱۴ بین متحدین و ناپلئون در موقع جنگهای فرانسه در شاتیون - سور - سن تشکیل یافته و به عقد اتحادی منجر نشد .

لغت نامه دهخدا

شاتیون. [ ی ُ ] ( اِخ ) کمون سن از آورندیسمان سو دارای 12500 تن جمعیت و مرکز استخراج سنگهای ساختمانی است.

شاتیون. [ ی ُ ] ( اِخ ) ( کنگره ٔ... ) کنگره ای که از 5 فوریه تا 18 مارس 1814 م. بین متحدین و ناپلئون در موقع جنگلهای فرانسه در شاتیون - سور - سن تشکیل یافت و به عقد اتحادی منجر نشد.

شاتیون . [ ی ُ ] (اِخ ) کمون سن از آورندیسمان سو دارای 12500 تن جمعیت و مرکز استخراج سنگهای ساختمانی است .


شاتیون . [ ی ُ ] (اِخ ) (کنگره ٔ...) کنگره ای که از 5 فوریه تا 18 مارس 1814 م . بین متحدین و ناپلئون در موقع جنگلهای فرانسه در شاتیون - سور - سن تشکیل یافت و به عقد اتحادی منجر نشد.کلمات دیگر: