کلمه جو
صفحه اصلی

شاد ارام

فرهنگ فارسی

( شاد آرام ) نام عقل سپهر آفتاب است

لغت نامه دهخدا

( شادآرام ) شادآرام. ( اِ مرکب ) نام عقل سپهر آفتاب است. ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). از لغات دساتیری است. رجوع به فرهنگ دساتیر شود.


کلمات دیگر: