کلمه جو
صفحه اصلی

صاحب خطران

فرهنگ فارسی

کنایه از ملوک و سلاطین و امرا و مشاهیر باشد

لغت نامه دهخدا

صاحب خطران. [ ح ِ خ َ طَ ] ( اِ مرکب ) کنایه از ملوک و سلاطین و امرا و مشاهیر باشد. ( برهان قاطع ).


کلمات دیگر: